Lịch Trình Học Tập Khóa 10/2015

Deadline to submit application forms
Hạn chót nộp hồ sơ 
23/10/2015
English test
Kiểm tra Anh văn
25/10/2015
Deadline to pay tuition fee
Hạn chót đóng học phí
06/11/2015
SEMESTER 1 (HỌC KỲ I)
Start of classes
Lớp học bắt đầu
08/11/2015            
Tuition free weeks
Nghỉ giữa kỳ
23/12/2015 – 04/01/2016
End of classes
Lớp học kết thúc
06/03/2016 
Study weeks
Ôn thi cuối kỳ
07 – 18/03/2016
Final exams
Thi cuối kỳ
20 – 27/03/2016
SEMESTER 2 (HỌC KỲ II)
Start of classes
Lớp học bắt đầu
 14/05/2016
Tuition free weeks
Nghỉ giữa kỳ
01 – 10/07/2016
End of classes
Lớp học kết thúc
31/08/2016
Study weeks
Ôn thi cuối kỳ
01 – 17/09/2016 
Final exams
Thi cuối kỳ
18 – 25/09/2016

Chuẩn bị hồ sơ xin visa chuyển sang Đại học Massey, New Zealand học năm thứ 2 vào tháng 02/2017.

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline