ADMISSION

APPLICATION CHECKLIST IN MASTER

 1. Application Form
 2. Curriculum Vitae
 3. Two (02) Certified Copies of Degree(s)
 4. Two (02) Certified Copies of Academic Transcripts
 5. Two (02) Certified Copy of National Identity Card/ Two (02) Certified Copy of Passport
 6. Two (02) photographs 4×6
 7. Certified Copy of English Certificate (if applicable)

APPLICATION CHECKLIST IN BBS PATHWAY

 1. Application Form
 2. Curriculum Vitae
 3. High school transcripts
 4. High school diploma
 5. Confirmation letter from the university
 6. Official transcript of the university
 7. Certified Copy of English Certificate (if applicable)
 8. Two (02) Certified Copy of National Identity Card/Two (02) Certified Copy of Passport
 9. Two (02) photographs 4×6
Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline

CONTACT FOR FURTHER INFORMATION