Activities

ALUMNI ACTIVITIES

  • Clubs (Business, sportS, entertainment …)
  • Group activities
  • Seminars and chats
  • Meetings, periodic connections
  • Charitable activities

CONTACT FOR FURTHER INFORMATION

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline